Polityka prywatności

Warunki korzystania z witryny projektu BIOTOPE AQUARIUM

Kim jesteśmy

Nota prawna

Niniejsze ogólne warunki regulują korzystanie i dostęp do strony internetowej BIOTOPE AQUARIUM Project (“BAP”), projektu Bazy Danych BIOTOPE AQUARIUM przy BIOTOPE AQUARIUM Project, Miradolo Terme (PV), Włochy, oraz usług udostępnianych użytkownikom pod adresem http://www.biotopeaquariumproject.com (“niniejsza strona” lub “Strona”).

Tutaj użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe warunki użytkowania, które mają zastosowanie do GoogleMaps(https://developers.google.com/maps/terms-20180207) API i WordPress(https://en.wordpress.com/tos/).

Projekt BIOTOPE AQUARIUM (“BAP” lub “my”) ma siedzibę przy Via G. Falcone 11, Miradolo Terme 27010 (PV), Włochy, z numerem podatkowym (P.Iva) 02726120187.

Kontakt. Wszelkie pytania dotyczące Witryny, naszych usług lub niniejszych warunków należy kierować za pośrednictwem formularza internetowego.

Ogólne korzystanie z witryny internetowej

Tekst prawny

Korzystanie z tej strony internetowej i odpowiednich usług przez każdego użytkownika (“Ty” lub Użytkownik”) pociąga za sobą pełną akceptację tych warunków i wszelkich warunków szczegółowych opublikowanych na stronie internetowej. W związku z tym zaleca się użytkownikom dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i wszelkimi instrukcjami przedstawionymi na stronie internetowej za każdym razem, gdy uzyskują do niej dostęp.

UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI MOBILNEJ LUB INNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI BAP NA JAKIMKOLWIEK KOMPUTERZE, TELEFONIE KOMÓRKOWYM, TABLECIE, KONSOLI LUB INNYM URZĄDZENIU (ŁĄCZNIE “URZĄDZENIE”), UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

Wersja przyjazna

Wchodząc na stronę, zgadzasz się na te warunki.

Tekst prawny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wszelkich treści, usług i informacji, które są publikowane na tej stronie, jak również ograniczenia lub zmiany niniejszych warunków. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od dnia publikacji i wiążą każdego użytkownika wchodzącego na stronę po publikacji. Warunki te mogą być zapisywane i drukowane przez użytkownika za pomocą funkcji “Drukuj” w przeglądarce.

Wersja przyjazna

Możemy od czasu do czasu zmieniać te warunki.

Prawa własności intelektualnej

Tekst prawny

Niezależnie od wszelkich licencji na wolne lub otwarte oprogramowanie lub treści, które mogą mieć zastosowanie do jakichkolwiek utworów, a także z wyjątkiem utworów, które są w domenie publicznej, wszystkie elementy tej strony internetowej – w tym każdy pojedynczy utwór oraz struktura, układ i wybór tych utworów – są objęte prawami własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawa do treści, kodu źródłowego, formy, projektu i nazwy produktów, aplikacji, narzędzi, stron, marek, nazw handlowych, logotypów, obrazów, dźwięków i grafik, należą do, lub zostały udzielone lub są przedmiotem licencji w imieniu, BAP. Autorstwo oraz prawo do korzystania z tych utworów w dowolny sposób, w tym powielania, modyfikowania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania, są chronione prawem.

Wersja przyjazna

Wszystkie materiały na BAP są chronione prawem autorskim.

Konto użytkownika

Rejestracja

Tekst prawny

Aby zamieścić treści na BAP, należy założyć konto, wypełniając odpowiedni formularz swoimi danymi i akceptując niniejszy Regulamin. Hasła są poufne i dlatego użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i zapewnienie ich prawidłowego użycia. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu Konta lub innym znanym mu naruszeniu bezpieczeństwa. Z chwilą potwierdzenia założenia konta, użytkownikowi udzielana jest ograniczona, odwołalna, niewyłączna i niezbywalna licencja na korzystanie z usług BAP zgodnie z niniejszymi Warunkami. Poniżej przedstawiono politykę prywatności mającą zastosowanie do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez BAP.

Wersja przyjazna

Aby zamieszczać treści, należy się zarejestrować i założyć konto.

Termin

Tekst prawny

Konto zostanie aktywowane i pozostanie w mocy, o ile nie zostanie wypowiedziane przez nas lub Ciebie na mocy niniejszej umowy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Wszystkie odwołania powinny być kierowane do naszego formularza internetowego. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków, możemy zawiesić lub anulować jego rejestrację w trybie natychmiastowym, za pomocą pisemnego powiadomienia. W każdej innej sytuacji możemy dostarczyć Ci 7-dniowy okres wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu, dostęp do konta i całej jego zawartości zostanie zablokowany, a dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem tych, które są przechowywane w kopiach zapasowych (wyłącznie w celu odtworzenia kopii zapasowych lub na wypadek sytuacji awaryjnych). Treści zamieszczone przez Ciebie na stronie zostaną przejrzane i według Twojego uznania mogą zostać usunięte lub zachowane w sieci.

Wersja przyjazna

Twoje konto pozostaje aktywne, ale możemy je zawiesić, jeśli naruszysz te zasady, a Twoje treści mogą zostać usunięte.

Odpowiedzialność i użytkowanie

Tekst prawny

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane w ramach swojego konta. Ponadto, korzystając z konta w celu przesłania treści na BAP lub korzystając z usługi BAP w celu przesłania treści, niniejszym wyraźnie zgadzasz się, że inni użytkownicy BAP i osoby trzecie mogą przeglądać i udostępniać Twoje treści zgodnie z niniejszymi warunkami. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania konta BAP do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani do jakiejkolwiek działalności naruszającej prawa osób trzecich. O ile nie uzgodniono z nami inaczej na piśmie, nie wolno wykorzystywać portalu internetowego BAP do celów komercyjnych. Nie wolno korzystać z serwisu w sposób, który może go pogorszyć lub narusza jakiekolwiek prawa (w tym m.in. prawa autorskie). Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić nas z odpowiedzialności w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z korzystaniem przez niego z Konta BAP.

Wersja przyjazna

Użytkownik jest odpowiedzialny za działalność w ramach swojego konta i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków oraz przepisów prawa.

Bezpieczeństwo

Tekst prawny

Użytkownik rozumie, że konto BAP może być wykorzystywane do udostępniania swoich treści oraz że podczas przetwarzania, jego treści, w tym imię i nazwisko, tekst, zdjęcia, filmy, metadane i niektóre informacje o koncie mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany przez Internet.

Wersja przyjazna

Należy pamiętać, że transmisje BAP przez Internet są jawne.

Usługi interaktywne i treści użytkownika

Tekst prawny

BAP świadczy na rzecz użytkowników usługi umożliwiające zamieszczanie na stronie internetowej treści (np. tekstów i zdjęć, filmów i metadanych), linków, czatów, grup dyskusyjnych, forów, blogów itp. (“usługi interaktywne”). Użytkownicy muszą dostarczać i wykorzystywać takie treści i usługi zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszymi warunkami, wszelkimi szczególnymi warunkami dotyczącymi świadczenia tych usług oraz etycznym postępowaniem. W szczególności, ale bez ograniczeń, użytkownicy nie mogą korzystać z tej strony z naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, itp.) ani praw osobistych, takich jak wizerunek, honor i intymność. Bez ograniczeń, zgadzasz się nie używać takich usług do ujawniania, publikowania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek spamu, nielegalnego kodu/wirusa/malware, poufnych lub wprowadzających w błąd informacji lub reklam, lub innych szkodliwych zastosowań, które mogą zaszkodzić systemom, reputacji i interesom BAP, jego licencjobiorców lub jego użytkowników.

Wersja przyjazna

Użytkownicy mogą zamieszczać na BAP teksty, zdjęcia, wideo, dane, komentarze i inne treści. Zgadzasz się, że Twoje treści i zachowanie na stronie będą zgodne z tymi warunkami i prawem.

Tekst prawny

Należy pamiętać, że BAP jest społecznością i siecią użytkowników i aby rozwijać tę społeczność, niektóre z Twoich działań (wysyłanie, pobieranie, komentarze, zakładki) są widoczne dla innych użytkowników. Możesz również wysyłać i otrzymywać prywatne wiadomości do/od użytkowników.

Wersja przyjazna

Inni użytkownicy mogą zobaczyć Twoją aktywność na BAP.

Tekst prawny

Umieszczane w sieci teksty, zdjęcia, filmy i ich metadane są moderowane przez społeczność i ekspertów pod kątem ich jakości i adekwatności dla strony opisanej w http://www.biotopeaquariumproject.com/help/moderators/. Nie kontrolujemy ani nie nadzorujemy wypowiedzi użytkowników i innych osób trzecich na stronie internetowej. w przypadku tekstów, zdjęć, filmów i ich metadanych, postów na forum, komentarzy użytkowników itp. zgodnie z obowiązującym prawem lub właściwą decyzją sądową lub administracyjną oraz usuwa spam i inne nieistotne lub szkodliwe treści. Jeśli użytkownicy lub moderatorzy zauważą nielegalny tekst, zdjęcie, wideo lub metadane, albo inne treści, które ich zdaniem mogą być nielegalne lub naruszać niniejsze warunki, powinni skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej formularz internetowy (link do formularza kontaktowego online) z opisem problemu i adresem URL treści, lub skorzystać z funkcjonalności na miejscu do flagowania treści.

Wersja przyjazna

Sprawdzamy teksty, zdjęcia, filmy i metadane zamieszczane na stronie. Społeczność również jest wskazana do kontrolowania treści i może nas o tym powiadomić.

Tekst prawny

Wszystkie treści osób trzecich, ogłoszenia, komentarze, opinie, oświadczenia lub rekomendacje w ramach usług interaktywnych są przypisywane wyłącznie do Użytkownika/ów wyrażającego/ych taki punkt widzenia. W żadnym wypadku takie ogłoszenia, komentarze, opinie, oświadczenia lub rekomendacje nie mogą być przypisywane BAP, który będzie zwolniony przez Użytkownika z wszelkich roszczeń, które mogą powstać w związku z wykorzystaniem przez takiego Użytkownika tych usług interaktywnych w celach zabronionych w niniejszym regulaminie lub w inny sposób wynikający z przepisów prawa.

Wersja przyjazna

Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za zamieszczone przez siebie treści.

Tekst prawny

Zastrzegamy sobie prawo do wyeliminowania w każdej chwili treści lub wkładu, które naruszają lub mogą naruszać te warunki, lub uniemożliwienia reprodukcji lub publicznego udostępniania treści/wkładu do czasu przedstawienia dowodu własności dostarczonego materiału lub legalności wkładu. W szczególności, w celach zapobiegawczych, BAP może wyeliminować lub zawiesić publikację takich treści w przypadku, gdy jakikolwiek wkład zostanie zgłoszony jako niezgodny z prawem, naruszający prawa osób trzecich lub niewystarczająco udokumentowany (bez uszczerbku dla prawa BAP do zatrzymania i przechowywania w aktach wewnętrznych kopii danych treści na czas weryfikacji sytuacji prawnej i na czas określony przepisami prawa).

Wersja przyjazna

Możemy w każdej chwili usunąć treść, jeśli narusza ona te zasady.

Tekst prawny

Zastrzegamy sobie również prawo do wykluczenia każdego użytkownika z usług interaktywnych oraz do zawieszenia lub zamknięcia jego konta bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z tych warunków.

Wersja przyjazna

Możemy również wykluczyć użytkowników, którzy naruszają te zasady.

Prawa własności intelektualnej do Usług interaktywnych i treści użytkownika

Inbound (ogólna treść, nie tekst/zdjęcia/filmy ani specjalnie powiązane metadane tekstu/zdjęcia/filmu).

Tekst prawny

Z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących tekstów/zdjęć/filmów i metadanych tekstów/zdjęć/filmów zamieszczanych na BAP określonych poniżej, zamieszczenie lub opublikowanie wiadomości, komentarzy, opisów, opinii, plików lub jakichkolwiek innych treści na stronie internetowej stanowi przyznanie na rzecz BAP prawa do używania i eksploatacji takich treści na warunkach licencji Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) licencji.

Wersja przyjazna

Udostępniasz nam swoje treści (inne niż tekst/zdjęcia/filmy) na licencji CC BY 4.0.

Tekst prawny

a) Użytkownik udziela BAP, licencjobiorcom BAP i użytkownikom BAP prawa do używania i wykorzystywania takich tekstów/zdjęć/wideo i metadanych zgodnie z licencją/licencjami Attribution 4.0 International wskazanymi przez Użytkownika. Licencja zastosowana do tekstu/zdjęcia/filmu dotyczy również powiązanych z nim metadanych.

Wersja przyjazna

Wybierasz licencję CC BY 4.0 dla swoich treści.

Tekst prawny

b) Użytkownik gwarantuje BAP, że posiada wszelkie niezbędne prawa do tekstów/zdjęć/wideo i metadanych, aby udzielić takiej licencji BAP i publiczności oraz że zamieszczenie do publikacji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

Wersja przyjazna

Zapewniasz, że zgodnie z prawem możesz zamieszczać teksty/zdjęcia/wideo na BAP.

Tekst prawny

c) Użytkownik zabezpieczy i ochroni BAP, licencjobiorców BAP i użytkowników przed wszelkimi stratami lub szkodami poniesionymi przez któregokolwiek z nich, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku naruszenia powyższej gwarancji i/lub naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, tajemnic handlowych, praw do prywatności lub innych praw osób trzecich, przez takie zamieszczenie.

Wersja przyjazna

Pokryjesz wszelkie koszty, jeśli naruszysz prawa własności intelektualnej innych osób.

Uwagi

Tekst prawny

Kiedy odwiedzający pozostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane widoczne w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykrywaniu spamu.

Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może być dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy z niej korzystasz. Polityka prywatności serwisu Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza, Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Wersja przyjazna

Komentarze użytkownika pojawiają się pod ukrytą nazwą.

Media

Tekst prawny

Jeśli prześlesz na stronę internetową obrazy z osadzonymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS), możemy wyodrębnić wszelkie dane o lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

 

Wersja przyjazna

Zdjęcia użytkownika z osadzoną lokalizacją będą pojawiać się pod tą lokalizacją.

Wychodzący

Tekst prawny

Teksty/zdjęcia/wideo oraz metadane tekstów/zdjęć/wideo publikowane przez BAP w serwisach interaktywnych są rozpowszechniane na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International wskazanej dla każdego elementu i wybranej przez autora lub Użytkownika. O ile nie zaznaczono w ten sposób inaczej, wszystkie inne treści na stronie i platformie BAP są udostępniane na licencji CC BY-NC 4.0.

Wersja przyjazna

Wskazujemy licencję dla tekstów/zdjęć/wideo i metadanych. Wszystkie inne treści są na ogół na licencji CC BY-NC 4.0.

Roszczenia

Tekst prawny

Wszelkie roszczenia zgłoszone nam przez użytkowników w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w odniesieniu do jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie internetowej muszą być przesłane do nas za pośrednictwem formularza internetowego.

Zobowiązania

Tekst prawny

Nie gwarantujemy użytkownikowi ciągłej dostępności platformy BAP ani dostarczania informacji lub różnych usług oferowanych za jej pośrednictwem. W związku z tym użytkownicy nie będą nas obciążać odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody lub koszty w przypadku przerw w działaniu serwisu, opóźnień, awarii i ogólnie wszelkich niedogodności, których źródło leży w przyczynach niezależnych od BAP.

Wersja przyjazna

Nie gwarantujemy, że wszystkie dane na stronie są poprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkowników/ekspertów/moderatorów na tej stronie.

Tekst prawny

BAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z (a) wykorzystanie przez użytkownika treści zawartych na stronie internetowej i w serwisach BAP; (b) treści i opinie publikowane przez osoby trzecie w niniejszym dokumencie; (c) wszelkie działania stanowiące naruszenie przez użytkownika lub osoby trzecie niniejszych warunków; lub (d) za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane w sprzęcie użytkownika z powodu ewentualnych wirusów komputerowych, na które użytkownik nabawił się podczas przeglądania strony internetowej lub za wszelkie inne szkody poniesione z powodu ich przeglądania.

Wersja przyjazna

Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowania użytkowników trzecich na stronie.

Tekst prawny

Użytkownik zwolni BAP z odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku zgodnego z prawem lub niezgodnego z prawem wykorzystania przez użytkownika produktów, usług, treści lub narzędzi dostępnych na stronie internetowej.

Wersja przyjazna

Pokryjesz nasze koszty spowodowane Twoim nieprawidłowym zachowaniem.

Tekst prawny

BAP ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku dostępu do strony internetowej lub korzystania z treści lub narzędzi na platformie tylko wtedy, gdy szkody te są przypisywane oszustwu lub umyślnemu działaniu BAP.

Wersja przyjazna

Ponosimy odpowiedzialność tylko za oszustwo lub niewłaściwe postępowanie z naszej strony.

Tekst prawny

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zastępowania, aktualizowania, odnawiania, utrudniania lub ograniczania dostępu, przerywania, blokowania, czasowego zawieszania lub definitywnego anulowania wszelkich usług, dostarczania informacji lub innych treści, zarówno w odniesieniu do konkretnego użytkownika, jak i w ogóle, w szczególności w przypadku powiadomienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub organ administracyjny lub sądowy o rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu praw osób trzecich. Wszelkie potencjalne naruszenia należy zgłaszać za pomocą naszego formularza internetowego.

Wersja przyjazna

Możemy zmienić stronę kiedy chcemy i poinformujemy o tym.

Polityka prywatności

Odpowiedzialność

Tekst prawny

Podane dane osobowe będą przechowywane w pliku o nazwie Projekty badawcze, rozwój i innowacje”, za który odpowiada Projekt BIOTOPE AQUARIUM.

Wersja przyjazna

BAP jest odpowiedzialny za prywatne dane zgromadzone na BAP.

Cele

Tekst prawny

Dane są przetwarzane w ogólnym celu prowadzenia badań rozwojowych i innowacyjnych, prac lub projektów. W szczególności, ale bez ograniczeń, dane są przetwarzane w celu świadczenia i zarządzania usługami BAP, komunikowania się z użytkownikami BAP w zakresie działalności serwisu i MTG, zarządzania kontami użytkowników, nawiązywania kontaktów między użytkownikami, dostarczania powiadomień, newsletterów i innych środków komunikacji elektronicznej oraz we wszelkich celach administracyjnych i prawnych/sądowych.

Wersja przyjazna

Dane przetwarzane są w celach R+D, zarządzania kontem oraz w celu kontaktu z Państwem.

Kolekcja

Tekst prawny

Zbieramy dane osobowe przy zakładaniu kont użytkowników i/lub poprzez formularze kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres e-mail. Użytkownicy mogą dobrowolnie dodać inne dane w swoim profilu. Tylko dane oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Użytkownicy muszą podać i zachować prawdziwe i dokładne dane z profilu osobistego. Użytkownikom NIE wolno zamieszczać żadnych wrażliwych danych dotyczących pochodzenia rasowego, przynależności do związków zawodowych, wyznania, ideologii i życia seksualnego, zdrowia użytkownika lub osoby trzeciej, a także dotyczących popełnienia przestępstw lub postępowań karnych i związanych z nimi kar lub grzywien.

Wersja przyjazna

Dane zbieramy wyraźnie tylko w formularzach internetowych. Nie wolno zamieszczać wrażliwych danych osobowych.

Udostępnianie informacji

Tekst prawny

Możemy przekazywać informacje o użytkowniku naszym partnerom, sprzedawcom, dystrybutorom i dostawcom, z których część może znajdować się poza Unią Europejską. Możemy przekazywać informacje o użytkowniku określonym dostawcom usług w celu prowadzenia naszej działalności. Na przykład, dostawcy usług mogą obsługiwać hosting, przetwarzanie kart kredytowych, wysyłkę, zarządzanie danymi, dystrybucję poczty elektronicznej, badanie rynku, analizę informacji i zarządzanie promocjami. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku w celu realizacji transakcji lub dostarczenia produktu, usługi lub funkcji, o które użytkownik prosił. Usługodawcy ci będą wykorzystywać Państwa informacje wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych na rzecz BAP i są zobowiązani do zachowania poufności wszystkich takich informacji.

Wersja przyjazna

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia zamówionej usługi.

Prywatność dzieci

Tekst prawny

Nie zbieramy świadomie ani nie zabiegamy o informacje online od dzieci poniżej 13 roku życia i nie kierujemy specjalnie do dzieci poniżej 13 roku życia naszych materiałów marketingowych ani innych reklam.

Wersja przyjazna

Nie kierujemy się specjalnie do dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnienie informacji

Tekst prawny

Dane te są utrzymywane w tajemnicy i nie są nikomu przekazywane. Dane te mogą być jednak ujawnione za Państwa uprzednią zgodą podmiotom współpracującym w zakresie rozwoju działalności badawczej oraz osobom trzecim, gdy takie ujawnienie jest dozwolone przepisami prawa.

Możemy udostępniać informacje, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystaniu produktów i usług BAP lub naruszeniom Warunków Użytkowania, lub aby bronić się przed roszczeniami osób trzecich. Możemy również udostępniać informacje firmom pomagającym w ochronie przed oszustwami lub prowadzącym dochodzenia.

Wersja przyjazna

Zachowujemy poufność Twoich danych.

Poufność

Tekst prawny

Przyjęto środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania i ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym użyciem lub dostępem oraz zmianą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, z uwzględnieniem stanu techniki, cech przechowywanych informacji oraz ryzyka, na jakie informacje są narażone.

Wersja przyjazna

Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby zachować tę poufność.

Prawa użytkownika

Tekst prawny

W przypadku użytkowników, którzy rejestrują się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy strony mogą również zobaczyć i edytować te informacje.

Prawo dostępu do danych zawartych w tych zbiorach, ich poprawiania, anulowania lub wniesienia sprzeciwu może być realizowane również poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z kserokopią dowodu osobistego lub jego odpowiednika do: Dział Danych Prywatnych. Projekt BIOTOPE AQUARIUM, Via G. Falcone 11, 27010 Miradolo Terme (PV), Włochy.

Wersja przyjazna

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych i je zmodyfikować lub usunąć, kontaktując się z nami.

Zgoda

Tekst prawny

Rejestrując się jako użytkownik lub wysyłając formularz kontaktowy, użytkownicy wyraźnie zgadzają się na te zasady, w tym na wysyłanie wiadomości elektronicznych.

Wersja przyjazna

Wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie swoich danych.

Cookies i Analytics

Cookies

Tekst prawny

Ta strona używa “cookies”, małych plików danych generowanych w komputerze i kojarzonych z użytkownikami. Zastosowane pliki cookies nie mogą odczytywać danych z dysku twardego. Pliki cookie umożliwiają również rozpoznawanie użytkowników tylko po ich zarejestrowaniu, dzięki czemu nie muszą się oni rejestrować za każdym razem, gdy odwiedzają lub uzyskują dostęp do obszarów lub usług zarezerwowanych wyłącznie dla nich. Dostarczają one również informacji o dacie i godzinie ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej oraz o treści wybranej podczas przeglądania. Używamy następujących plików cookies:

  • Google Analytics (jak określono poniżej)
  • Plik cookie ID sesji (do wykrywania logowania użytkownika)
  • Plik cookie “ostatnio odwiedzane forum”, aby zapewnić kolorowy widok nieprzeczytanych postów

Przeczytaj naszą szczegółową politykę cookies tutaj.

Wersja przyjazna

Na stronie używamy plików cookies określonych tutaj.

Google Analytics

Tekst prawny

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc, spółkę z Delaware, której główne biura znajdują się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”). Google Analytics korzysta z plików “cookies”. Są to pliki tekstowe, które znajdują się w komputerze, aby pomóc stronie analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Wszyscy odwiedzający stronę internetową mogą odmówić przetwarzania danych lub informacji poprzez odrzucenie stosowania plików cookies. Można to zrobić wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z tej strony internetowej odwiedzający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych o nich przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

 

Wersja przyjazna

Korzystamy z Google Analytics, który zbiera pewne dane nawigacyjne.

Inne

Dane osobowe użytkowników przekazane poprzez korzystanie z serwisu i usług BAP są przetwarzane zgodnie z poniższą polityką:

Linki

Tekst prawny

Nasza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony, ani nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Wszelkie treści osób trzecich lub linki do stron osób trzecich mają charakter wyłącznie informacyjny. O ile w każdym przypadku nie ustalono wyraźnie inaczej, BAP nie interweniuje, nie uczestniczy ani nie przyjmuje żadnej gwarancji w odniesieniu do usług lub produktów oferowanych przez dostawców zewnętrznych, które mogą być dostępne za pośrednictwem hiperłączy lub reklam.

 

Wersja przyjazna

Zamieszczamy linki do innych stron, ale nie odpowiadamy za ich treść.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Tekst prawny

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jakby odwiedzający odwiedził inną stronę.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe elementy śledzenia przez osoby trzecie i monitorować interakcje użytkownika z tą osadzoną treścią, w tym śledzić interakcje użytkownika z osadzoną treścią, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany na tej stronie internetowej.

 

Wersja przyjazna

Osadzamy inne strony, ale nie odpowiadamy za ich treść.

Kontakt i powiadomienia

Tekst prawny

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszych powiadomień mailowych związanych z witryną i usługami. Nie będziemy udostępniać Twojego adresu e-mail stronom trzecim. Możemy kontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji i powiadomień o usługach istotnych dla Twojego konta lub gdy wymagają tego przepisy prawa. Użytkownik niniejszym potwierdza i wyraża zgodę na to, że takie powiadomienia będą skuteczne po umieszczeniu ich przez nas na naszych Stronach lub dostarczeniu ich Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz nam dokładnych informacji, nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli nie powiadomimy Cię o tym.

 

Wersja przyjazna

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień pocztą elektroniczną.

Prawo i jurysdykcja

Tekst prawny

Niniejsze warunki są regulowane przez prawo włoskie. Strony wyraźnie zgadzają się, że wszelkie spory wynikające z lub w związku z zastosowaniem, interpretacją lub wykonaniem niniejszych warunków i korzystaniem z usług zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Pavii we Włoszech.

Wersja przyjazna

W przypadku sporu, niniejsze warunki podlegają prawu włoskiemu, a spór musi być wniesiony do sądów w Pavii, Włochy.